0%

Запознаване със структурата

С помощта на редакционната система се разработват онлайн курсове, които се състоят от различни компоненти. Основните градивни елементи на курса са уроците. Курсовете и уроците могат да имат по няколко раздела. Няколко курса може да са част от една учебна дисциплина. Тук е графично илюстрирана най-общата структура.

Графика: Учебна дисциплина, курсове, уроци

Курсът винаги се състои от набор уроци, подредени в определен ред.

Пример – Уроците във „Модул 1: Част 2: Писане онлайн““

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%