0%

Глава 7. Организации на доброволци в България

Националната Асоциация на Доброволците в Република България

Организацията (НАДРБ) е създадена през 2014г. като сдружение, на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни ситуации. Тя обединява всички субекти в процеса на управлението на кризи – доброволци, професионални пожарникари и спасители и местното самоуправление и спомага за увеличаването на капацитета на обществото за справяне с природни бедствия и други извънредни ситуации като:

 • Насърчава гражданската активност;
 • Създава организация и механизми за координация и взаимодействие между доброволните отряди и институциите;
 • Повишава подготовката, знанията и уменията на доброволците и гражданите;
 • Защитава правата и интересите на доброволците;
 • Работи активно за създаване и укрепване на мрежа от доброволци, които са добре подготвени, екипирани и оборудвани за действия в различни извънредни ситуации.

Асоциацията работи за повишаване на обществената култура по отношение на природните и породените от човека бедствия и подпомага  взаимодействието между гражданския сектор и институциите на местно, национално и международно ниво с цел осигуряване на ефективен отговор и обществен капацитет за справянето с извънредни ситуации.  

Тя подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци, която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и отстраняването на последствията от тях. Асоциацията работи активно за популяризирането на каузата и привличането на съмишленици от всички сектори на обществения живот – граждани, бизнес, институции, академична общност и други. Не на последно място асоциацията е активен участник в процеса на преодоляване на възникнали трудности, проблеми и предизвикателства пред развитието на доброволците за овладяване на бедствия.

Цели на асоциацията:

 • Превенция на риска и ефективна защита на населението;
 • Създаване и укрепване на активна мрежа от доброволци;
 • Подобряване на взаимодействието между институциите, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при бедствия и други извънредни ситуации;
 • Подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования;
 • Подобряване на сътрудничеството с чуждестранни и международни организации;
 • Защита на интересите и правата на доброволците;
 • Популяризиране на доброволчеството;
 • Подобряване на обучението и подготовката на доброволците и населението;
 • По-ефективно използване на доброволците в различни извънредни ситуации;
 • Подпомагане на институциите при организирането, обучението и работата с доброволците.

Български Червен кръст

Това е организация с многогодишна история, която осъществява своята дейност в изпълнение на основната си цел да облекчава и предотвратява човешките страдания с безпристрастност и неутралност, без да прави разлика по отношение на националност или расова принадлежност, пол, социално положение, религиозни убеждения или политически възгледи. За да изпълнява своята мисия, организацията търси подкрепата, отзивчивостта и щедростта на отделни личности и на обществото като цяло.

Доброволчеството в БЧК се мотивира от свободната воля и желание на личността, а не от стремеж за материални или финансови облаги или от външен (социален, икономически или политически) натиск. То цели да облагодетелства уязвимите хора и техните общности, в съответствие с фундаменталните принципи на Червения кръст и Червения полумесец; Организира се от официални представители на Българския Червен кръст.


Кой може да бъде доброволец?
Доброволец на Българския Червен кръст може да бъде всеки, без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който действа в съответствие с основните принципи на Червения кръст.
Доброволецът на БЧК работи епизодично или постоянно за организацията.

Доброволците в БЧК могат да бъдат:

 • доброволец, предоставящ различни социални услуги;
 • доброволец-ръководител;
 • доброволец-експерт или съветник;
 • доброволец-администратор;
 • доброволец-фондонабирач;
 • доброволец-застъпник.


Как можете да станете доброволец на БЧК?

 • Като се свържете с общинската/областната организация на БЧК/БМЧК;
 • Срещнете се с други доброволци на БЧК/БМЧК и участвате в различни дейности;

Преминете обучение по основни знания за Червения кръст.

Информационен портал на НПО в България

На портала на неправителствените организации в България можете да намерите информация и контакти за доброволци, които търсят инициатива, и организации, които набират доброволци за конкретни дейности.

TimeHeroes

TimeHeroes е онлайн платформа за доброволчество. Тя дава възможност на потенциални доброволци – хора, които искат да се включат в доброволческа инициатива да намерят подходяща такава измежду вече съществуващи  инициативи на организации, които от своя страна търсят доброволци. Във всеки момент на сайта има обявени няколко „мисии“

Европейски корпус за солидарност

Европейският съюз предлага възможност на доброволчески организации да кандидатстват за безвъзмездна помощ в рамките на Европейските корпус за солидарност с цел да осъществят една или повече доброволчески дейности. Финансират се различни дейности за доброволческа дейност.

Индивидуалното доброволчество е дейност за солидарност на пълно работно време с продължителност от 2 до 12 месеца. Тази дейност дава възможност на младите хора да допринасят за ежедневната работа на организациите в дейности за солидарност в полза за общностите, в които се извършват дейностите.

Посещения за предварително планиране са посещения в страната на приемащата организация преди началото на доброволческите дейности. Целта на посещенията е да се осигурят висококачествени дейности, като се предприемат необходимите административни мерки, изгради се доверие и разбирателство между участващите организации и хора и се установи стабилно партньорство. Обикновено посещенията се организират за дейности, включващи млади хора в неравностойно положение или когато посещението е необходимо за изпълнението на дейност със силно измерение на приобщаване. Участниците с по-малко възможности, които ще вземат участие в посещения за предварително планиране, могат да бъдат включени в тях, за да помогнат при подготовката им, така че техните нужди да бъдат взети предвид от самото начало.

Съдържание 

Курс: Доброволчество
Duration: 4 часа

Водещ курса

Прогрес

0%