0%

Глава 5. Значение

Доброволчеството  е познато от векове във всички континенти, религии и общества. Доброволчеството допринася 3% от брутния вътрешен продукт в ЕС и има средна възвращаемост от 5 лева за всеки вложен лев!

Доброволчеството включва повече от 100 милиона граждани в Европейските страни всяка година!

Доброволчеството стимулира и развива иновативни дейности за идентифициране, огласяване и посрещане на различните нужди на обществото!

Доброволчеството насърчава солидарност между поколенията, между-културен диалог и социално включване! Доброволците са носителите на европейските ценности и целите на Лисабонската стратегия – насърчаване на социалната сплотеност; солидарност; активно участие и гражданство. Те превръщат тези ценности в реалност в ежедневието ни. Доброволчеството е израз на свободна добра воля, но има нужда от признание. Доброволците се нуждаят и заслужават подкрепа от всички нас.

Ние всички можем:

 • Да стимулираме доброволчеството в различните му форми като отчитаме приноса на доброволците към обществото;
 • Да се включваме в доброволчески инициативи на местни организации;
 • Да зачитаме ценността и взаимните ползи от доброволческата дейност според индивидуалните възможности на доброволците;
 • Да работим за това доброволческите практики да не дискриминират участието на  хора на основание на възраст, етническа принадлежност, социално положение или образование;
 • Да насърчаваме развитието на доброволчески инициативи, основани на солидарност между поколенията.

Изпълнителната и законодателната власт могат да стимулират доброволчеството като:

 • Приемат национална стратегия за развитие на доброволчеството в България и насърчаване на участието на доброволци от всички възрасти;
 • Създадат необходимата правна рамка, която регламентира правата и отговорностите на доброволците и на организациите, които ползват техните умения и време;
 • Стимулират и разработят механизми за обмен на информация, опит и добри практики;
 • Създадат възможности за ресурсно обезпечаване на дейностите на организациите, които работят с доброволци.

Регионалните и местни власти могат да подкрепят доброволчеството в общността чрез:

 • Предоставяне на актуална информация за съществуващите възможности за доброволчество в съответната община;
 • Поддържане на годишен „календар” на доброволчески кампании и събития;
 • Осигуряване на ресурси за обучение на доброволците и развиване на доброволчески дейности за хора от всички възрасти
 • Стимулиране на ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Гражданските организации развиват и подкрепят  доброволчеството като:

 • Мотивират и включват в дейностите си доброволци, като им предоставят необходимите  информация, обучение и подкрепа;
 • Прилагат стратегия за развитие на капацитета на доброволците и екипа на организацията за работа с доброволци;
 • Създадат вътрешни правила за гарантиране сигурността и защитата на правата на доброволците и на хората, с които тези доброволци работят;
 • Развиват системи за оценка на работата на доброволците и на ефекта от дейността на доброволците в полза на обществото.

Бизнесът може:

 • Да насърчава доброволчеството сред служителите си;
 • Да си сътрудничи с доброволчески организации в реализирането на иновативни дейности в полза на обществото;
 • Да организира доброволчески дни или кампании за служителите си;
 • Да очаква и зачита информация за ангажираност в доброволчески дейности в  професионалните биографии на кандидати за работа и служители;

Медиите имат силата:

 • Да стимулират добри доброволчески инициативи като ги показват на обществото;
 • Да бъдат партньори в интересни и иновативни доброволчески кампании и дейности на граждански организации;
 • Да участват в доброволчески инициативи;

Гражданите могат:

 • Да научат повече за доброволчеството, ползите за обществото и организациите на доброволци, които са активни в техния квартал или населено място;
 • Да се включват в доброволчески инициативи според възможностите, уменията и интересите си;
 • Да подкрепят доброволчески инициативи за подобряване средата и качеството на живот в мястото, където живеят;
 • Да насърчават приятели и членове на семейството да станат доброволци.

Съдържание 

Курс: Доброволчество
Duration: 4 часа

Водещ курса

Прогрес

0%