0%

Глава 4. Права и отговорности

Доброволците дават своето време и умения. Те имат права и отговорности. Информацията в тази глава е особено важна за организации, които набират, подкрепят и организират доброволци. Тези организации имат основна роля за гарантирането на правата на доброволците и за разбиране и поемане на отговорностите от тяхна страна.

Права

Всеки доброволец – независимо от мястото, времето и продължителността на дейностите, има право:

 • Да знае какво точно се очаква от него и в какъв срок;
 • Да получи предварително достатъчна и разбираемо поднесена информация, която му е нужна за изпълнение на планираните дейности;
 • Да получи съответно обучение или инструктаж, ако това е необходимо за изпълнение предвид характера на дейностите или ползване на техническо оборудване;
 • Да изпълнява дейности безопасна среда – с осигурени необходимите според конкретния случай безопасни условия на труд;
 • Да знае на кого може да се обади с въпроси или коментари по детайли в реализиране на дейностите – координатор, управител, ръководител;
 • Да знае към кого може да се обърне в случай на проблем или непредвидени промени – координатор, управител, ръководител;
 • Да откаже да участва, ако е натоварен с работа, за която не е информиран предварително;

Да е защитен от дискриминация на основа на възраст, пол, социален статус или други характеристики;

Отговорности

При ангажиране с дадена дейност доброволецът се съгласява да:

 • Изпълнява уговорените дейности съвестно и навременно;
 • Зачита ценностите и целите на организацията, за която е избрал да работи;
 • Пази доброто име на организацията, за която работи  доброволно;
 • Работи в съответствие с правилата и стандартите на организацията;
 • При нужда да се включва в обучения или екипни срещи, на които е поканен;
 • Спазва конфиденциалност на информация, която получава в хода на работа;
 • Поддържа коректни отношения с другите доброволци, които участват в същата дейност.

  Съдържание 

  Курс: Доброволчество
  Duration: 4 часа

  Водещ курса

  Прогрес

  0%